Κατασκευές

Ανθρωπογενείς κατασκευές. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 «Κτίρια», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 8 «Εγκαταστάσεις παραγωγής και βιομηχανικές εγκαταστάσεις», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 7 «Εγκαταστάσεις παρακολούθησης του περιβάλλοντος».