Το OpenDataCorfu.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων του Δήμου Κέρκυρας που παρέχει πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα του. Σκοπός του OpenDataCorfu.gr είναι να αυξηθεί η πρόσβαση σε υψηλής αξίας, μηχαναγνώσιμα σύνολα δεδομένων μέσω της παροχής ενιαίων υπηρεσιών καταλογογράφησης, ευρετηρίασης, αποθήκευσης, αναζήτησης και διάθεσης δεδομένων και πληροφοριών του Δήμου, καθώς και διαδικτυακές υπηρεσίες προς τους πολίτες και τρίτα υπολογιστικά συστήματα.

Ειδικά όσον αφορά στα γεωχωρικά δεδομένα, έχει αναπτυχθεί ειδικός κόμβος που επιτρέπει την εξεύρεση, θέαση και τηλεφόρτωση γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες της οδηγίας Inspire και του Νόμου 3882/2010, καθώς επίσης και τη χρήση του κόμβου για συνδυαστική χρήση των δεδομένων με αυτά άλλων φορέων που προσφέρονται με αντίστοιχη λογική πρόσβασης, δηλαδή μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (π.χ. ΡΑΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ, ΥΠΕΚΑ).

Το OpenDataCorfu.gr αποτελεί μία από τις πρώτες προσπάθειες σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης πανελλαδικά, για τη δωρεάν διάθεση δεδομένων της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες της χώρας.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το OpenDataCorfu.gr αποτελεί εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων του Δήμου Κέρκυρας, κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, μετά και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη δράση είναι:

 1. Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
 2. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 3. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4305/2014. 4.. Αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).
 4. Αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».

Όροι Χρήσης

 1. Ο διαδικτυακός τόπος OpenDataCorfu.gr, ανήκει στο Δήμο Κέρκυρας (εφεξής: Δήμος). Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος, μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού κώδικα, προσφέρει σε όλους (εφεξής: χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες αναζήτησης δημοσίων δεδομένων όπως αυτά προέρχονται από τον Δήμο ή άλλους φορείς του δημοσίου υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Κάθε όρος χρήσης είναι αυτοτελής και η εγκυρότητα του καθενός εξ’ αυτών δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.
 2. Η χρήση του παραπάνω διαδικτυακού τόπου γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης/ επισκέπτης απαγορεύεται να παρεμβαίνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους να παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.
 3. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου διατίθεται στο κοινό με τους ειδικότερους όρους της Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Προέλευσης (CC BY v.3.0) όπως προσδιορίζονται λεπτομερώς στη σχετική Άδεια Χρήσης [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/], εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Τα προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, είναι προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού/Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΑΚ) και όταν διατίθενται, η διάθεσή τους γίνεται με τους ειδικότερους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU GPL ή κάποιας άλλης άδειας ΕΛ/ΑΚ. Η συγκεκριμένη άδεια με την οποία το λογισμικό είναι διαθέσιμο, προσδιορίζεται ειδικά στον διαδικτυακό τόπο διάθεσης του σχετικού λογισμικού. Ειδικά όσον αφορά στη Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών, τα δεδομένα έχουν παραχθεί από τον Δήμο Κέρκυρας. Τα υπόβαθρα αναφοράς (base map) που χρησιμοποιούνται (π.χ. Google Maps, OpenStreetMap, Terra, Κτηματολόγιο ΑΕ κ.λπ.) έχουν υποστηρικτική χρήση και η ακρίβεια τους είναι ενδεικτική και μπορεί να αποκλίνει από την πραγματική θέση. Τα υπόβαθρα αναφοράς της Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών προσφέρονται με άδεια χρήσης που καθορίζεται από τους παρόχους τους. Ειδικότερα: α) για τα ψηφιακά υπόβαθρα Google Maps η άδεια χρήσης είναι http://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html, β) για τα ψηφιακά υπόβαθρα OpenStreetMap η άδεια χρήσης είναι: http://opendatacommons.org/licenses/odbl/ , γ) για τα ψηφιακά υπόβαθρα της Κτηματολόγιο Α.Ε. το σύνολο της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των συναφών δικαιωµάτων των διατιθέµενων γεωχωρικών δεδοµένων και µεταδεδοµένων ανήκουν στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Περισσότερες πληροφορίες:http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx, δ) για τα ψηφιακά υπόβαθρα TERRA ΕΠΕ η άδεια χρήσης καθορίζεται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.terra.gr).
 4. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Ο Δήμος δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πληρότητα των πληροφοριών ούτε την ακρίβεια αυτών ούτε την καταλληλότητά τους για οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή. Ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να διασταυρώνει τις αντληθείσες πληροφορίες ανατρέχοντας σε πρωτότυπες πηγές, παραμένοντας ο ίδιος, μοναδικός υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία ή ηθική βλάβη που πιθανόν προκύψει σε βάρος του χρήστη/επισκέπτη ή σε βάρος τρίτου ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας συμπεριλαμβανομένων και ενδεχόμενων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις παρεχόμενες πληροφορίες καθώς επίσης και παραλείψεων ή σφαλμάτων ή τυχηρών γεγονότων ή ανωτέρας βίας που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, ο Δήμος δεν φέρει καμία ποινική ευθύνη.
 5. Ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου OpenDataCorfu.gr, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
 6. Δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, ο Δήμος δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται ότι κάθε σχετιζόμενος διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
 7. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του OpenDataCorfu.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από τον παραπάνω διαδικτυακό τόπο και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.
 8. Μέσω του παραπάνω διαδικτυακού τόπου, ο Δήμος δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των χρηστών/επισκεπτών. Ο Δήμος δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον χρήστη/επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος ρητώς δεν επιθυμεί τούτο. Ο Δήμος δεν μεταφέρει και δεν δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
 9. Ο Δήμος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του διαδικτυακού τόπου OpenDataCorfu.gr, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του. Δια του παραπάνω διαδικτυακού τόπου δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων των διαδικτυακών τόπων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα μη προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης/επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τον παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
 10. Όλα τα δεδομένα που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Δήμος μέσω του διαδικτυακού τόπου OpenDataCorfu.gr, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση – περιήγηση και χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους χρήστες, δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006 και από το άρθρο όγδοο του Ν. 3625/2007, και ισχύει.
 11. Ο Δήμος διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου OpenDataCorfu.gr, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτών των διαδικτυακών τόπων, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.
 12. Σε περίπτωση παραβίασης των ως άνω όρων χρήσης εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη, επέρχονται οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες.