Ομάδες

βρέθηκαν 14 ομάδες

 • farming

  Γεωργία

  Εκτροφή ζώων ή/και καλλιέργεια φυτών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Γεωργία
 • utilitiescommunication

  Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας / Επικοινωνία

  Συστήματα ενέργειας, υδάτων και αποβλήτων, υποδομές και υπηρεσίες...

  9 σύνολα δεδομένων Προβολή Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας / Επικοινωνία
 • inlandwaters

  Εσωτερικά ύδατα

  Χαρακτηριστικά εσωτερικών υδάτων, συστήματα απορροής και ιδιότητές τους. Σε...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Εσωτερικά ύδατα
 • oceans

  Θάλασσες

  Χαρακτηριστικά και ιδιότητες θαλάσσιων υδάτων (πλην των εσωτερικών υδάτων)....

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Θάλασσες
 • structure

  Κατασκευές

  Ανθρωπογενείς κατασκευές. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Κατασκευές
 • climatologymeteorologyatmosphere

  Κλιματολογία / Μετεωρολογία / Ατμόσφαιρα

  Ατμοσφαιρικές διεργασίες και φαινόμενα. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Κλιματολογία / Μετεωρολογία / Ατμόσφαιρα
 • society

  Κοινωνία

  Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται το...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Κοινωνία
 • transportation

  Μεταφορές

  Μέσα και τρόποι μεταφοράς προσώπων ή/και αγαθών. Σε αυτή την κατηγορία...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Μεταφορές
 • economy

  Οικονομία

  Οικονομικές δραστηριότητες, συνθήκες και απασχόληση. Σε αυτή την κατηγορία...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Οικονομία
 • imagerybasemapsearthcover

  Ορθοεικόνες / Βασικοί χάρτες / Κάλυψη γης

  Βασικοί χάρτες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών...

  4 σύνολα δεδομένων Προβολή Ορθοεικόνες / Βασικοί χάρτες / Κάλυψη γης
 • boundaries

  Όρια

  Νομικώς κατοχυρωμένα γεωγραφικά όρια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα...

  ένα σύνολο δεδομένων Προβολή Όρια
 • environment

  Περιβάλλον

  Περιβαλλοντικοί πόροι, προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Σε αυτή την...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Περιβάλλον
 • health

  Υγεία

  Υγεία, υγειονομικές υπηρεσίες, ανθρωποοικολογία και ανθρώπινη ασφάλεια. Σε...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Υγεία
 • planningcadastre

  Χωροταξία / Κτηματολόγιο

  Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για κατάλληλα μέτρα σχετικά με μελλοντικές...

  0 Σύνολα δεδομένων Προβολή Χωροταξία / Κτηματολόγιο