Κοινωνία

Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 10 «Κατανομή πληθυσμού — δημογραφία».