Χωροταξία / Κτηματολόγιο

Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για κατάλληλα μέτρα σχετικά με μελλοντικές χρήσεις γης. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 6 «Γεωτεμάχια κτηματολογίου», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4 «Χρήσεις γης», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 11 «Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης και μονάδες αναφοράς».