Ορθοεικόνες / Βασικοί χάρτες / Κάλυψη γης

Βασικοί χάρτες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙ σημείο 3 «Ορθοεικόνες », παράρτημα ΙΙ σημείο 2 «Κάλυψη γης».