Γεωργία

Εκτροφή ζώων ή/και καλλιέργεια φυτών. Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται το ακόλουθο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 9 «Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας».