Οικονομία

Οικονομικές δραστηριότητες, συνθήκες και απασχόληση. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 20 «Ενεργειακοί πόροι», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 21 «Ορυκτοί πόροι».