Κλιματολογία / Μετεωρολογία / Ατμόσφαιρα

Ατμοσφαιρικές διεργασίες και φαινόμενα. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 13 «Ατμοσφαιρικές συνθήκες», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 14 «Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά».