Όρια

Νομικώς κατοχυρωμένα γεωγραφικά όρια. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 4 «Διοικητικές ενότητες», παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1 «Στατιστικές μονάδες».