Γεωγραφική θέση

Πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν εντοπισμό γεωγραφικής θέσης. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 3 «Τοπωνύμια», παράρτημα Ι σημείο 5 «Διευθύνσεις».