Γεωεπιστημονικές πληροφορίες

Πληροφορίες που αφορούν τις γεωεπιστήμες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3 «Έδαφος», παράρτημα ΙΙ σημείο 4 «Γεωλογία», παράρτημα ΙΙΙ σημείο «Ζώνες φυσικών κινδύνων».